1

Giấy chứng nhận hành nghề HBDI™ (HDI™) của Ông Savas Tumis ở Đức ngày 26.02.1994

2

Giấy chứng nhận hành nghề HBDI™ của Ông Savas Tumis ở USA ngày 23.11.1994

3

Giấy chứng nhận hành nghề HBDI™ của Ông Savas Tumis ở Pháp năm 2015

4

Giấy chứng nhận hành nghề MBTI™ của Ông Savas Tumis ở Đức ngày 20.10.1994

5

Giấy chứng nhận hành nghề DISC™ (DISG™) của Ông Savas Tumis ở Đức ngày 02.09.1994

6

Giấy chứng nhận hành nghề NLP của Ông Savas Tumis ở Đức ngày 13.02.1996