Những ứng dụng HBDI™ & Whole Brain Technology™ của chúng tôi

 • Đánh giá văn hóa doanh nghiệp
 • Quản lý sự phát triển
 • Phát triển kỹ năng lãnh đạo
 • Sự phát triển của nhóm
 • Đối phó với các mâu thuẫn và xung đột
 • Thành công trong thế giới VUCA*
 • Kiểm soát căng thẳng
 • Tiếp thị thành công
 • Xây dựng thương hiệu thành công
 • Bán hàng thành công
 • Sáng tạo và đổi mới
 • Phát triển chương trình đào tạo
 • Đánh giá quá trình Dạy & Học
 • Tái cấu trúc trong khủng hoảng (Khủng hoảng là thời cơ và cơ hội)
 • Thành công trong M&A.

(*) VUCA – Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity: Biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ

Để thực sự thành công, các hoạt động kinh doanh chính cũng phải được thực hiện toàn diện, như sau:

 • Các chiến lược thành công đối với công ty của bạn dựa trên tiềm năng cá nhân của người quản lý của bạn
 • Phát triển Văn hóa doanh nghiệp
 • Khả năng lãnh đạo
 • Các nhóm thành công, làm việc hiệu quả
 • Tăng trưởng & Phát triển Cá nhân
 • Sự duy trì, giữ lại
 • Khả năng giao tiếp
 • Làm việc với các bên
 • Đối phó với các mâu thuẫn và xung đột
 • Đào tạo & Huấn luyện
 • Kỹ năng bán hàng & tiếp thị
 • Giải quyết vấn đề
 • Suy nghĩ chiến lược
 • Thay đổi cách quản lý.