Ứng dụng của HBDI™ & Whole Brain Technology™ :

 • Quản lý sự phát triển
 • Phát triển kỹ năng lãnh đạo
 • Sự phát triển của đội nhóm
 • Ứng phó với các cuộc xung đột
 • Thành công trong thế giới VUCA (*)
 • Kiểm soát căng thẳng
 • Tiếp thị thành công
 • Xây dựng thương hiệu thành công
 • Bán hàng thành công
 • Đánh giá văn hóa doanh nghiệp
 • Sáng tạo và cải tiến
 • Phát triển chương trình đào tạo
 • Đánh giá dạy và học
 • Tái cấu trúc trong khủng hoảng
 • Thành công trong việc mua bán và sáp nhập (M&A)

(*) VUCA – Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity: Biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ

Để thực sự thành công, các hoạt động kinh doanh chính cũng phải được thực hiện toàn bộ như sau:

 • Chiến lược thành công
 • Đội ngũ thành công
 • Phát triển cá nhân
 • Sự duy trì
 • Giao tiếp
 • Làm việc với những người khác
 • Ứng phó với các cuộc xung đột
 • Đào tạo và Huấn luyện
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Kỹ năng bán hàng và Tiếp thị
 • Giải quyết vấn đề
 • Tư duy chiến lược
 • Quản trị sự thay đổi