Tìm ra văn hóa doanh nghiệp của các công ty dựa trên tiềm năng quản lý của họ

  • Tìm ra Văn hóa doanh nghiệp của Công ty bằng HBDI™ (Công cụ thống trị toàn bộ não) and Whole Brain Technology™ (Phương pháp kỹ thuật toàn bộ não)