Giới thiệu về Mô hình Toàn bộ não

Ned Herrmann thảo luận về nguồn gốc của Mô hình tư duy toàn bộ não

Điều cần biết về bộ não của bạn sẽ thay đổi cuộc sống của bạn | Ann Herrmann-Nehdi

Hãy suy nghĩ như tương lai của bạn phụ thuộc vào nó, bởi vì chính nó | Ann Herrmann-Nehdi